Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
atpakaļ uz ziņām

Mācītāja uzruna

24. aprīlis, 2008
Mācītāja uzruna Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam." Mt. 28:18-20
Visu, kas iesākas, turpinās, noslēdzas, visu, kas notiek ar mums un ap mums, mēs kristīgie ļaudis darām Tēva un Dēla, un Svētā Gara Vārdā. Šī Dieva nedalāmā Svētā Trīsvienība caurstrāvo mūsu dzīvi - visu mūsu garīgo un materiālo esību. Mēs apliecinām: Es ticu uz Dievu Tēvu, Jēzu Kristu, Svēto Garu. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens. 1Jņ 5:7

Dieva vara ir liela, jo Viņš ir Visuvaldītājs, debess un zemes Radītājs. Tā ir Mīlestības vara. Tas, kuram pieder visa vara debesīs un virs zemes, zemu noliecās un nāk pie mums savā mīļajā Dēlā, mūsu Kungā un Pestītājā Jēzū Kristū. Jēzus vārdā, Ješua, ielikta Viņa sūtība- Dievs izglābs mūs!

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jņ 3:16 Šie Vārdi ir Evaņģēlijs Evaņģēlijā - visu Evaņģēliju Kopsaucējs! Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Jņ 3:17

Tas ir lielais piedāvājums un iespēja! Tikt kristītam, no Dieva pieņemtam, kļūt par Viņa bērnu un ieejot atjaunotā dzīvē kļūt par Kristus mācekli- kristieti! Šis mācekļa ceļš, ļaujoties Dieva Radītāja radīšanas darbam, Pestītāja Jēzus Kristus glābšanai un Svētā Gara svētdarīšanai, tas ir nebeidzams process visa mūža garumā.

Tas nozīmē mācīties un mācīt turēt to, ko Kristus ir pavēlējis. „Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu.” Jņ 15:17 Kristus Baznīca nav kvantitatīva statistika, bet Dieva Mīlestības kopība. Tikai daloties Dieva dotajā, daloties mīlestībā, mēs varam saņemt un piedzīvot, kā Dieva Valstība aug.

Paklausot šai Kristus pavēlei, cilvēkos un pasaule var notikt brīnumainas pārvērtības.
Tur kur ir tikusi piepildīta Kristus pavēle- „Ejiet! Dariet!”, tur pastāv Kristus Baznīca un patiesi ir ko redzēt. Nedaudzo pirmo sekotāju pulks ir izaudzis par neskaitāmo miljonu visupatverošo draudzi visā plašajā pasaulē.

Ejiet, tur kur Dievs jūs sūta! Ir tik daudz cilvēku, kurus vēl nav aizsniegusi Evaņģēlija vēsts. Varbūt tas ir kāds cilvēks tepat blakus ģimenē, kaimiņš vai draugs?

Dariet, to ko Dievs jums licis sirdī- Neapslāpējiet Garu! 1Tes 5:19 Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību. 1 Kor 12:7

Redziet, piedzīvojiet, sajūtiet un saprotiet, ka tas, kas notiek pie jums un tiem ļaudīm, kuri ir jūsu uzrunāti, ir patiess Dieva mīlestības darbs, jo Viņš ir mūsu Tēvs, Pestītājs un Svētdarītājs.

Tas, kas mūs vienmēr un visur nomierina, uzmundrina un dara stiprus ir Dieva mīlestības klātbūtne mūsu kalpošanā un dzīvē: Redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv