Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
    · Draudze · Kā iestāties · Pienākumi · Tiesības · Padome · Mācītāji · Svētdienas skola
· Sadraudzība · Ansamblis · Baznīcas ēka · Ērģeles · Liturģisko krāsu aplis


Pienākumi

LELB Satversmes 27. pants. Draudzēs loceklim ir šādi pienākumi: dzīvot Kristu apliecinošu dzīvi, apmeklēt draudzes dievkalpojumus un lietot Svētos Sakramentus, ziedot draudzes darbam, ievērot draudzes kārtību, izpildīt LELB noteikumus un priekšrakstus, bez svarīga iemesla neatteikties no amata, kurā ievēlēts, šo amatu godīgi izpildīt. Vecāku īpašs uzdevums ir vest pie kristības un kristīgi audzināt savus bērnus.

LELB Satversmes 19.pants Katras draudzes pienākums un atbildība ir uzturēt savu mācītāju vai mācītājus un dot draudzes garīgam darbam nepieciešamo nodrošinājumu. Ja draudze nav spējīga viena šos pienākumus veikt, tā var ar prāvesta atļauju sadarboties ar citu draudzi vai Virsvaldi. Tādā gadījumā vienošanos starp attiecīgajām draudzēm vai Virsvaldi apstiprina prāvests un Virsvalde.

LELB Satversmes 20.pants Draudze piedalās LELB dzīvē un kalpošanā un dod tai nepieciešamos līdzekļus saskaņā ar Latvijas Sinodes lēmumiem.
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv